MANIFEST VAN SLIb vzw
Januari 2004


'Slib is een woord, dat als je het uitspreekt, de lucht dun tussen je tanden door laat slippen, een slome, sluwe, sluipende uitwerking heeft.'
(J. Swift)

Het logo van de vereniging is SLIb , geschreven in hoofdletters behalve de laatste letters.SLIb bestond in 2004 uit vijf beeldende kunstenaars : George Blom, Sabrina Dendas, Zjuul Devens, Irene Judong en Jaak Geerits. Hun specialisaties, de intrinsieke geest van hun verschillende realisaties, de professionele behoeften op gebied van materialenkeuze, technieken en aanpak zijn verschillend. Deze diversiteit is een rijkdom en maakt deel uit van de kracht van de groep, zo ook heerst er eerder appreciatie en respect voor de uitwerkingen van de ander , op voorwaarde dat er de hoogste kwaliteit betracht wordt. De behoefte van elk lid is groot om waarachtig en veelzeggende kwaliteit te leveren, op basis van gelijkgestemdheid en probeert op zijn minst gelijkwaardig werk te realiseren of mag zich tijdelijk onthouden. Zij zullen op artistieke wijze stelling nemen tegenover deze tijd en de samenleving. Ongewone locaties met andere functies en waarden zijn een aparte uitdaging voor hun onderzoek. Zij zoeken nieuwe betekenis en zin te geven in allerlei kritisch-artistieke samenwerkingsverbanden.

'Slib, dat continenten vormt en ondermijnt, dat sloopt terwijl het bouwt, dat aanwas is en afbraak tegelijk, vooruitgang en verval.'
(J. Swift)

Zo ook wil SLIb vruchtbare grond creëren voor nieuwe gedachten .
Elk project onderzoekt hoe en in hoeverre de wereld, noodzakelijkerwijze, een concrete werkelijkheid is voor de kunstenaar, of, in hoeverre de kunstenaar een deel is ervan, door zijn emphatische vermogen, zodat telkens de noodzaak van de creatie een grond van bestaan krijgt.
Elk project heeft als doel om met welbepaalde samenwerkingen met andere personen of instanties en door een thematiek/probleemstelling, een hedendaagse situatie als een wereld te zien waarin door concrete sporen van een denken erover een authentieke visie zichtbaar te maken.
Elk lid kan jaarlijks, bij voorkeur om beurt, een projectvoorstel voorleggen ter discussie aan de volledige groep. Indien dit project unaniem wordt goedgekeurd zal dat verder uitgewerkt worden. De aangever van een dergelijk voorstel draagt de hoofdverantwoordelijkheid van het voorbereiden, vergaderen, organiseren, contacten leggen ivm de 'samenwerking' en de agenda.
Dit lid krijgt steeds de medewerking en de steun van de andere leden.

SLIb onderschrijft de mening :
Dat kunst de meest werkelijke ingreep is op de overige realiteit
Dat het bedrijven van kunst analoog is met het bieden van de nodige weerstand tegen al het bestaande
Dat kunst op die manier, op pertinente en authentieke wijze werkelijkheid laat zien
Dat kunst moet afrekenen met ingeburgerde vanzelfsprekendheden
Dat kunst beroep doet op de intelligentie van hun publiek
Dat er verschil is in kunst : het verschil zit in het intentionele van de reactie op de eigen tijd en ruimte, dat er daardoor zowel hogere en lagere, goede en slechte, mindere en betere, boeiende en saaie, zinvolle en zinloze kunst bestaat.